SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET, del av fastigheten Älmhults-Slätthult 7:2

SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET, del av fastigheten Älmhults-Slätthult 7:2

samrådshandling​

Planområdet ligger cirka 3 km söder om Älmhults centrum. I öster begränsas planområdet av Terminalgatan, i söder av befintlig fastighetsgräns och naturmark med skyttebanan som närmaste granne, i väster av Driveån och Osby kommun. I norr ansluter planområdet till redan planlagt område för industri.

Föreslagen markanvändning överensstämmer med gällande översiktsplan och med samrådsförslag för ny översiktsplan. I gällande översiktsplan för Älmhults kommun (antagen 2007-11-28 § 156) ingår planområdet i ett ”utredningsområde för framtida industri/handel”. I samrådsförslag till ny översiktsplan ÖP 2015 (Samrådshandling 2014-12-02) anges markanvändningen inom planområdet som utvecklingsområde för industri/verksamhetsområde.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Senast den 18 september 2015 (OBS! förlängd samrådstid) ska synpunkter på förslaget framföras till mob@almhult.se. Det går även bra att skicka synpunkter till Miljö- och bygg­förvaltningen Box 500, 343 23 Älmhult. Synpunkter lämnas med namn och adress.

Inkomna synpunkter på detaljplanen sammanställs i en samrådsredogörelse där de bemöts. Efter eventuella revideringar kommer planen att hållas tillgänglig för granskning och då är samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Carina Tenngart Ivarsson tfn 0476-551 84, e-post carina.tenngart-ivarsson@almhult.se eller Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se 

Plankarta A3PDF (pdf, 926.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 677.9 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.