Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset

Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset

 

Ett förslag till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult, Älmhults kommun, har varit på samråd från 26 oktober till 5 december 2016.

Nu befinner sig planförslaget under bearbetning och planeras att vara tillgängligt för granskning under mars-april månad.  

Planprocessen

 

Nytt område för skola, förskola och bostäder

Älmhult växer och därför ökar behovet av bostäder och kommunal service. Miljö- och bygg förvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola, förskola, samt bostäder.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, längs med fortsättning av Norra Ringvägen. Det gränsar i nordväst mot planerad bostadsområdet Västra Bökhult, i nordost mot bostadsområdet Paradiset, mot sydöst bostadsområdet Norregård och i söder mot planlagt kyrkogårdsområdet.

Detaljplanen stämmer överens med den antagna översiktsplanen, som anger markanvändningen inom planområdet som område för blandad bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planen handläggas med utökat förfarande och antas av Kommunfullmäktige. Kommunen ska samråda planförslaget enligt plan- och bygglagen. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs av förslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning

Förslaget finns också i kommunhusets reception, Stortorget 1, Älmhult och på Älmhults bibliotek, Skolgatan 1. Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se eller Henrik Johansson tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se

 

 

 

Orienteringskarta

Illustration

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.