Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset

Del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset

 

Ett reviderat förslag till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult, Älmhults kommun, finns tillgänglig för granskning från 21 april till 14 maj 2017.  

Planförslaget och en modell över området finns också i kommunhusets reception, Stortorget 1.

Planprocessen

Planprocessen

 Nytt område för skola, förskola och bostäder

Älmhult växer och därför ökar behovet av bostäder och kommunal service. Miljö- och bygg förvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny skola, förskola, samt bostäder.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Älmhults samhälle, längs med fortsättning av Norra Ringvägen. Det gränsar i nordväst mot planerad bostadsområdet Västra Bökhult, i nordost mot bostadsområdet Paradiset, mot sydöst bostadsområdet Norregård och i söder mot planlagt kyrkogårdsområdet.

Detaljplanen stämmer överens med den antagna översiktsplanen, som anger markanvändningen inom planområdet som område för blandad bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Planen handläggas med utökat förfarande och antas av Kommunfullmäktige. Kommunen ska låta detaljplaneförslaget granskas under minst tre
veckor. Under denna tid ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar,
sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter.

Till planhandlingarna hör:

Bilagor till geoteknisk undersökning

 

 

Synpunkter skickas till miljö- och byggnämnden

E-post: mob@almhult.se eller Älmhults kommun, Miljö- och byggförvaltningen, Box 500, 343 23 Älmhult

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se eller Henrik Johansson tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se

  

Orienteringskarta

Illustration

Illustration

Modell

Modell

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.