Ändring av detaljplan för Haganäs 3

Ändring av detaljplan för Haganäs 3

Granskning

Från 24 januari till 8 februari finns förslaget tillgängligt för granskning.

Senast den 8 februari ska synpunkter på förslaget framföras till mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

 

Syftet med ändringen av detaljplanen är skapa en större flexibelt vad gäller bruttoarea, höjd och vindsinredning. För den gällande detaljplanen, P90/9, Område öster om kv Vråken med flera, lagakraftvunnen 25 juli 1990, görs ändring genom ”tillägg”. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhult och för att kunna utnyttja fastigheten på ett effektivare sätt, ändras detaljplanen. Idag tillåts fyra våningar med en byggnadshöjd av 11 meter. För att få till fyra våningar med fullhöjd, ändras detaljplanen så att den medger 14 meter. Däremot ändras inte våningsantalet, utan det är alltjämt fyra våningar. För att kunna rymma fler lägenheten inom fastigheten, ändras bruttoarea till byggnadsarea. Det byggbara området inom fastigheten ändras dock inte. Befintlig detaljplan medger inte vindsinredning, men för att kunna rymma teknikutrymmen, förråd och dylikt tas förbud mot vindinredning bort.

Planhandlingar:

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Henrik Johansson, tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se eller Peter Hultin tfn 0476-551 78, e-post peter.hultin@almhult.se.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.